GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti emtei plus, spol. s r.o.

ktoré spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. 


Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je :

emtei plus, spol. s r.o.,

so sídlom 906 02 Dojč 67

IČO : 36 732 087, DIČ : 202 231 5383

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka č. 19563/T

 

Účel spracúvania osobných údajov :

Spoločnosť emtei plus, spol. s r.o. spracúva osobné údaje :

na účely :

 

Zásady spracúvania osobných údajov :

Spoločnosť emtei plus, spol. s r.o. dodržiava pri spracúvaní osobných údajov zásady spracúvania osobných údajov.

Zásada zákonnosti – osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom a dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv oprávnených osôb.

Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje získavame len na konkrétny a oprávnený účel a ďalej tieto údaje nespracúvame.

Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvame len primerané a relevantné údaje a v nevyhnutnom rozsahu.

Zásada správnosti – osobné údaje, ktoré spracúvame musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Dbáme na to, aby sa nesprávne údaje bez zbytočného odkladu vymazali alebo aktualizovali.

Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý údaje spracúvame, prípadne, ak je to potrebné na účely účtovníctva a archivácie.

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje spracúvame prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení. Údaje sú chránené pred nezákonným a neoprávneným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo poškodením.

Zásada zodpovednosti – dodržiavame základné zásady spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom.

 

Záruky ochrany osobných údajov :

Máme prijaté primerané personálne, organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame. Máme spracovanú bezpečnostnú politiku a smernice na ochranu osobných údajov.

Neuskutočňujeme cezhraničný prenos osobných údajov.

 

Odvolanie súhlasu :

Ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na údaje, ktoré spracúvame zo zákonných dôvodov.

 

Práva dotknutých osôb :

Ak ste dotknutou osobou, o ktorej údaje spracúvame, máte právo na základe písomnej žiadosti, e-mailovej žiadosti, alebo žiadosti podanej osobne v sídle spoločnosti emtei plus, spol. s r.o., 906 02 Dojč 67, v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod :

 

Poskytovanie informácii :

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v spoločnosti emtei plus spol. s r.o. alebo otázky o ochrane osobných údajov v spoločnosti emtei plus, spol. s r.o.

zasielajte na adresu sídla spoločnosti : 906 02 Dojč 67

alebo mailom na adresu : emtei@emtei.sk .

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti bezplatne. Podľa § 21 ods. 3 zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba žiada, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Zodpovedná osoba : JUDr. Antónia Mikulíková

V Dojči, dňa 25.5.2018