• Vážení zákazníci

  naša firma sa zaoberá predajom klampiarskych výrobkov z materiálu pozink, meď, hliník, farbený pozink, farbený hliník, aluzinok a titanzinok.

 • Pre zákazníkov

  máme pripravené príjemné ceny a odborne zaškolených zamestnancov, ktorí Vám radi poradia. Neváhajte sa na nás obrátit.

 • Vypracujeme Vám

  cenovú ponuku, poradíme vhodný materiál, dohodneme realizačnú firmu a dodáme materiál priamo na miesto.

 • To všetko

  so zárukou spokojnosti z Vašej strany.

GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti emtei plus, spol. s r.o.
ktoré spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je :

emtei plus, spol. s r.o.,

so sídlom 906 02 Dojč 67

IČO : 36 732 087, DIČ : 202 231 5383

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka č. 19563/T

 

Účel spracúvania osobných údajov :

Spoločnosť emtei plus, spol. s r.o. spracúva osobné údaje :

 • ak je to nevyhnutné na základe právneho základu podľa § 13 zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, a ktoré sú nevyhnutné podľa osobitného predpisu
 • so súhlasom dotknutej osoby podľa § 14 citovaného zákona.

na účely :

 1. mzdy a personalistika : na účely zdravotného a sociálneho poistenia, daňové účely prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov. Podmienky zákonného spracovania osobných údajov zamestnancov sú obsiahnuté v internej smernici zamestnávateľa.
 2. údaje súvisiace so zmluvou : prijímanie objednávok, vystavovanie dodacích listov, faktúr, prenájom strojov, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, na účely reklamácie a pod., na tieto účely spracúvame údaje v rozsahu  : meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne adresa dodania tovaru ak je odlišná od adresy objednávateľa. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely daňovej evidencie a účtovníctva uchovávame po dobu určenú právnymi predpismi, spravidla 10 rokov. Ostatné údaje, ktoré nie sú potrebné zo zákona (napr. telefónne číslo, mailová adresa) vymazávame po skončení zmluvy a po splnení si všetkých povinností aj zo strany zákazníka (napr. po úhrade faktúry, po skončení záručnej doby a pod. )
 3. dane a účtovníctvo : údaje o fyzických osobách, ktoré spracúvame na účely agendy dane a účtovníctvo uchovávame po dobu určenú právnymi predpismi, spravidla 10 rokov,
 4. právna agenda : napr. právne nároky zo zmlúv, z nezaplatených faktúr, zo škodových udalostí – spracúvame osobné údaje, ktoré môžeme poskytnúť subjektom poskytujúcim právne služby,
 5. archivácia a registratúra : informácie, ktoré sa archivujú, spracúvame po dobu ustanovenú zákonom 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach,
 6. kamerový systém : osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame za účelom ochrany našich práv a oprávnených záujmov a to najmä na ochranu nášho majetku, na ochranu života a zdravia našich zamestnancov a zákazníkov. Kamerovým systémom monitorujeme naše vonkajšie priestory a priestory predajne. Monitorované priestory sú označené informačnými tabuľkami ako monitorovaný priestor. Režim kamerového systému je v nepretržitej prevádzke vo forme obrazový záznam bez zvuku. Dotknutými osobami sú všetky osoby pohybujúce sa v priestoroch prevádzky. Údaje z kamerového systému môžeme poskytnúť príjemcom, ktorými sú orgány činné v trestnom konaní, prípadne iné osoby (napr. súdy, znalci, poisťovne, správne orgány).

 

Zásady spracúvania osobných údajov :

Spoločnosť emtei plus, spol. s r.o. dodržiava pri spracúvaní osobných údajov zásady spracúvania osobných údajov.

Zásada zákonnosti – osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom a dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv oprávnených osôb.

Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje získavame len na konkrétny a oprávnený účel a ďalej tieto údaje nespracúvame.

Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvame len primerané a relevantné údaje a v nevyhnutnom rozsahu.

Zásada správnosti – osobné údaje, ktoré spracúvame musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Dbáme na to, aby sa nesprávne údaje bez zbytočného odkladu vymazali alebo aktualizovali.

Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý údaje spracúvame, prípadne, ak je to potrebné na účely účtovníctva a archivácie.

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje spracúvame prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení. Údaje sú chránené pred nezákonným a neoprávneným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo poškodením.

Zásada zodpovednosti – dodržiavame základné zásady spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom.

 

Záruky ochrany osobných údajov :

Máme prijaté primerané personálne, organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame. Máme spracovanú bezpečnostnú politiku a smernice na ochranu osobných údajov.

Neuskutočňujeme cezhraničný prenos osobných údajov.

 

Odvolanie súhlasu :

Ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na údaje, ktoré spracúvame zo zákonných dôvodov.

 

Práva dotknutých osôb :

Ak ste dotknutou osobou, o ktorej údaje spracúvame, máte právo na základe písomnej žiadosti, e-mailovej žiadosti, alebo žiadosti podanej osobne v sídle spoločnosti emtei plus, spol. s r.o., 906 02 Dojč 67, v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod :

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • žiadať o informácie o spôsobe a spracúvaných osobných údajoch a právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.

 

Poskytovanie informácii :

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v spoločnosti emtei plus spol. s r.o. alebo otázky o ochrane osobných údajov v spoločnosti emtei plus, spol. s r.o.

zasielajte na adresu sídla spoločnosti : 906 02 Dojč 67

alebo mailom na adresu : emtei@emtei.sk .

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti bezplatne. Podľa § 21 ods. 3 zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba žiada, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Zodpovedná osoba : JUDr. Antónia Mikulíková

V Dojči, dňa 25.5.2018

Centrála Dojč

Po – Pia: 07:30-16:00
prestavka 11:30-12:00
So: 08:00-12:00
Tel.: 0910 136 036
Dojč 67, 90602 Dojč
Otvoríme Vám po telefonickej dohode i mimo pracovnú dobu.
TOPlist

Pobočka Holíč

Po – Pia: 07:30-16:00
prestavka 12:00-12:30
Tel.: 0948 322 001
Vrchovina 190, 908 49 Kátov
hlavná cesta medzi Holíčom a Skalicou, 50m za tabulkou koniec mesta Holíč po pravej strane